اقتصاد و اشتغال

راه اندازی نانوایی در روستای حاجی آباد

به همت گروه ایران آبادانی و با مشارکت مردمی شاهد راه اندازی نانوایی لواش و بربری در روستای حاجی آباد هستیم ، امید است در آینده ای نزدیک شاهد بهره برداری از این دست پروژه ها در روستاها باشیم.